Privacy en Cookie Policy

Algemene voorwaarden van:
OKDV Grooming Products
Max Havelaardreef 170
4906 BD Oosterhout NB 
Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland: 200879860000

(AS 133C-12)

Artikel 1:                  Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop van OKDV Grooming Products, gevestigd te Oosterhout NB, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 6. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 7. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en deelbestellingen.
 8. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2:                  Aanbod, offertes, prijzen

 1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de gebruiker het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker worden geretourneerd.
  1.    Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
  2.    Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan de gebruiker heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag de gebruiker er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 3:                  Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. De gebruiker is pas gebonden aan:
  1. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  4. na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

Artikel 4:                  Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij bepaalde leveringen door derden laten verrichten. 

Artikel 5:                  Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is.
 2. Alle door de gebruiker geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden doorverkocht in de originele van de gebruiker of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.
 3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
  1. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

Artikel 6:                  Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. De gebruiker is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
 5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending of het transport.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van de gebruiker, maar voor rekening van de consument.
 7. Indien de gebruiker de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
 8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft de gebruiker het recht de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet de gebruiker binnen een door de gebruiker te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor de gebruiker een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen.
 10. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat de gebruiker alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd. 

Artikel 7:                  Emballage

 1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te worden gebruikt, blijft eigendom van de gebruiker. Deze emballage mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd is.
 2. De gebruiker bepaalt of de emballage door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat hij deze emballage zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.
 3. De gebruiker heeft het recht voor deze emballage een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet de gebruiker deze emballage terugnemen en zal hij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de wederpartij voor emballage moet betalen bij een volgende levering. De gebruiker heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
 4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
 5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft de gebruiker de emballage niet terug te nemen. De gebruiker heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.
 6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage hoeft de gebruiker niet terug te nemen en mag hij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 8:                  Klachten en retourzendingen

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten moeten direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij moet de gebruiker in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan de gebruiker verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 11. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 9:                  Garanties

 1. De gebruiker zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. De gebruiker zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert de gebruiker slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker - naar zijn keuze - kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van de gebruiker. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 10:               Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is de gebruiker alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de gebruiker voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien de gebruiker aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. De wederpartij moet de gebruiker uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. De gebruiker is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
  1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
   1. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
   2. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatie;
    1. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
   3. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is;
    1. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt;
   4. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 11:               Betaling bij bedrijven onderling

 1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 7. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

Artikel 12:               Betaling bij consumenten

 1. De gebruiker heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door de gebruiker betaling alsnog uitblijft, heeft de gebruiker bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal de gebruiker de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft de gebruiker het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 3. Door de consument gedane betalingen worden door de gebruiker eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13:               Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin­gen aan de gebruiker heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij moet de gebruiker direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker bewaren.
 8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal de gebruiker op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan de gebruiker en zijn werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 14:               Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 15:               Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of de gebruiker, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van de gebruiker wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de gebruiker.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van de gebruiker zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen. 

Artikel 16:               Annulering, opschorting

 1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door de gebruiker gemaakte kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De gebruiker heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen - 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 3. De gebruiker heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. De gebruiker mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de gebruiker vergoeden.

Artikel 17:               Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de gebruiker. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat de gebruiker schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 1 januari 2023

Algemene voorwaarden van:
OKDV Grooming Products
Max Havelaardreef 170
4906 BD Oosterhout is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy policy.

OKDV vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. OKDV wil daarom haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. OKDV wil haar klantengegevens veilig, respectvol en beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. OKDV vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt je informatie over welke gegevens OKDV verzamelt, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt. OKDV nodigt haar relaties uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten. Onder website(s) worden mede begrepen alle online portal(s), demo(s) en sociale media accounts van OKDV.

Toepassing:

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige), alle bezoekers en gebruikers van OKDV website(s) en iedereen die informatie naar ons toestuurt die wij bewaren. OKDV streeft ernaar om haar plichten na te leven en ieders rechten te respecteren telkens wanneer OKDV persoonsgegevens verwerkt. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“Algemene Verordening Gegegevensbescherming”), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie hieromtrent verwijst OKDV je graag door naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die OKDV verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die je zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s), naar ons opstuurt en informatie die OKDV verkrijgt door jouw gebruik van onze website(s) en portals(s) en/of onze producten en/of diensten. Daarnaast verzamelt OKDV zelf informatie via openbare bronnen. OKDV treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar relaties voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Persoonsgegevens die wij verwerken, hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam, geslacht en titel - om je persoonlijk te kunnen aanspreken

• Verjaardag - om je iets te laten horen als je jarig bent

• Bij welk bedrijf u werkt of wat uw bedrijfsnaam is.

• Bevoegdheden (voor zover relevant voor de uitvoering van onze dienstverlening)

• Zakelijke adresgegevens, locatiegegevens, zakelijke telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, e-mailadres – om je te kunnen bereiken.

• LinkedIn, Skype, Twitter, Facebook pagina en/of id - om via sociale media contact met je te onderhouden Indien van toepassing:

• Legitimatiebewijs (stuur deze s.v.p. enkel met afgeschermde foto, afgeschermd BSN-nummer en vermelding dat het om een kopie bestemd voor OKDV gaat) - wij vragen deze alleen wanneer dat vanuit overheid of andere instanties verplicht is;

• IP-adressen, vanwaar aanvragen voor overeenkomsten ingediend bij OKDV zijn ontvangen en vanwaar er is Privacy policy ingelogd bij diverse control-panels en applicaties;

• Interesses rond producten en diensten van OKDV evenals gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (o.a. als onderdeel van een advertentienetwerk), over jouw activiteiten op onze website, bezochte webpagina's, kliks in nieuwsbrieven, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type - om je beter te kunnen bedienen en relevante informatie te kunnen sturen en tonen.

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op en van onze websites of portals aan te maken, in correspondentie en telefonisch en als je zelf reageert op een bericht op onze website(s).

Bedrijfsgegevens:

• Financiële gegevens, zakelijk IBAN-rekeningnummer;

• BTW-nummer, let op als je zzp-er bent dan bevat dit mogelijk je burgerservicenummer (BSN). Wij controleren dat niet. Wij adviseren je in dat geval bij de belastingdienst een ander BTW-nummer aan te vragen en dat aan ons door te geven;

• KVK-nummer, eventueel met een kopie van een KVK-uittreksel, (Juridische) naam (bv. Onderneming of Stichting), handelsnamen, sbi-codes, wernemerscategorie en bijbehorende tenaamstelling;

• Zakelijke adresgegevens, locatiegegevens, zakelijke telefoonnummer(s), e-mailadres - om je te kunnen bereiken;

• LinkedIn, Skype, Twitter, Facebook pagina en/of id - om via sociale media contact met je te onderhouden.

Overige gegevens:

•Gegevens die betrekking hebben op de dienstverlening zoals benoemd in de Overeenkomst. Hieronder valt alle correspondentie, welke ten behoeve komt van de uitvoering, verbetering of aanpassing van de dienstverlening.

Deze correspondentie wordt in een (elektronisch) archief bijgehouden;

• E-mailberichten;

• Documentatie , Door gebruik te maken van de diensten van OKDV, is het mogelijk dat de volgende gegevens worden bewaard.

• Alle door jou en jouw eindgebruikers zelf (digitaal) opgeslagen gegevens;

• IP-adressen van jouzelf en de eindgebruikers van de jouw organisatie, met betrekking tot de door jou als verwerker afgenomen diensten (in verschillende log-bestanden);

• Alle overige opgeslagen digitale gegevens (waaronder cookies en vergelijkbare technieken), welke voortkomen uit het gebruik van de door de jou als Verwerker gemaakte of gebruikte software en websites (bijvoorbeeld via een contactformulier).

Wij verzamelen geen gegevens van minderjarigen onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@okdv.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken OKDV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Voor de voorbereiding en/of uitvoeren van de Overeenkomst;

• Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;

• Het afhandelen van jouw betaling;

• Wanneer OKDV daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

• Het verzenden van onze nieuwsbrief, serviceberichten en/of reclamefolder vanwege het commerciële belang van OKDV om haar klanten marketingaanbiedingen te doen;

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

• Om goederen of correspondentie bij je af te leveren c.q. diensten op locatie uit te voeren;

• Om (surf)gedrag op de website(s) te analyseren om daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;

• OKDV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren!

OKDV bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld zoals beschreven in ´Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken´ of het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.

• Personalia (contactgegevens) bewaren we totdat je aangeeft dat je niet meer in onze database wilt staan;

• Bij welke organisatie je werkt registreren wij zolang wij geen bericht hebben ontvangen dat je niet meer voor die organisatie werkt; Of totdat de organisatie uit onze database wordt verwijderd.

• Web bezoekgegevens registreren we op organisatieniveau, die gegevens blijven bewaard totdat je organisatiegegevens worden verwijderd en/of je hebt doorgegeven dat je niet wilt dat je web bezoeken geregistreerd worden. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie nog enige tijd bewaren nadat je je account bij ons hebt gesloten, bijvoorbeeld voor analysedoeleinden, uitlopende backups of als dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te vestigen. Delen van persoonsgegevens met derden OKDV deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. OKDV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt OKDV jouw persoonsgegevens alleen aan derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door OKDV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@okdv.nl. OKDV kan een vergoeding in rekening brengen die niet meer zal bedragen dan de kosten voor reproductie tegen onze normale uurtarieven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren binnen vier weken, op jouw verzoek.

OKDV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat je onze website(s) met het volste vertrouwen kunt gebruiken. Wij doen er dan ook alles aan om de gegevens die wij verzamelen goed te beschermen. Hoewel geen enkele site volledige veiligheid kan garanderen, gebruiken wij passende organisatorische, technische, administratieve en fysieke maatregelen om de persoonsgegevens die je ons verstrekt te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale toegang, gebruik of openbaarmaking en tegen onbedoeld verlies, schade, aantasting of vernietiging. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@okdv.nl. Heb je zelf een beveiligingslek ontdekt, lees dan eerst onze Responsible Disclosure.

OKDV heeft onder andere de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

• Beveiligingssoftware, zoals virusscanners, firewalls en inbraakdetectiesystemen om ongeoorloofde toegang tot jouw en onze gegevens te voorkomen.

• Secure Shell - Servers benaderen wij voor applicatiebeheer en systeembeheer via het Secure Shell (SSH) protocol, waar mogelijk is de toegang aanvullend afgeschermd op ip-nummer.

• TLS (voorheen SSL) – onze interne internetapplicaties, website(s) waar persoonsgegevens worden verwerkt zijn beveiligd met een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

• DKIM en SPF zijn internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen. E-mailberichten Wij willen het gemak waarmee je gebruik kunt maken van onze diensten en/of speciale aanbiedingen vergroten. Daarom sturen wij je e-mails en/of push-meldingen met informatie over aanbiedingen en diensten die interessant voor jou kunnen zijn. Wij willen je erop wijzen dat wanneer je dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen, je dit kunt aangeven telkens wanneer je een dergelijke e-mail ontvangt. Ook kun je push-meldingen in Apps negeren of de instellingen van je mobiele apparaat of browser wijzigen om te voorkomen dat je meldingen ontvangt. Als je klant bent dan kunnen we je ook serviceberichten sturen, bijvoorbeeld met betrekking tot je account of een van je applicaties. Het is niet mogelijk om je als organisatie geheel voor deze serviceberichten af te melden. Per organisatie moet er minstens één contactpersoon zijn aangewezen voor het ontvangen van serviceberichten. Stuur je ons een e-mail bericht? Dan voegen we je mogelijk toe als relatie in ons crm-systeem en bewaren we je e-mail. De bewaartermijn is afhankelijk van de inhoud van je e-mail. Wijzigingen OKDV behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Contactgegevens

Website: info@okdv.nl
Telefoon: 0162-459499
E-mail: info@okdv.nl
Contactpersoon: Mike van Gils is het Aanspreekpunt Gegevensbescherming (AG) van OKDV.